hoá chất khử khuẩn

2020 cấp số lưu hành cho TTBYT nào?

2020 cấp số lưu hành cho TTBYT nào?

Theo quy định của Nghị định 03/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 68 của Nghị định 36/2016/NĐ-CP thì BYT sẽ triển khai cấp số lưu hành đối với trang thiết bị y tế như sau: Bắt đầu tiếp nhận hồ sơ và cấp số đăn ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế sản xuát trong nước từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Số …