Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 5278/BYT-TB-CT ngày 19/09/2017: Gửi các doanh nghiệp về việc thực hiện đăng ký lưu hành TTBYT loại B, C, D theo NĐ số 36/2016/NĐ-CP

Công văn số 5278/BYT-TB-CT ngày 19/09/2017: Gửi các doanh nghiệp về việc thực hiện đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D theo nghị định số 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Công văn này đặc biệt quy định hướng dẫn về thủ tục đăng ký lưu hành và ban hành mẫu Thư uỷ quyền đính kèm công …

Công văn số 9138/BYT-TB-CT ngày 29/12/2016 về việc triển khai UD CNTT thực hiện NĐ số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 về quản lý TTBYT

Công văn số 9138/BYT-TB-CT ngày 29/12/2016: Gửi các Sở Y tế về việc triển khai ứng dụng CNTT thực hiện Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý TTBYT. (vui lòng click vào link bên dưới để tải công văn) CV 9138-2016 gửi SYT triển khai DVC thực hiện NĐ …

CÔNG VĂN 9139/BYT-TB-CT VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN NĐ 36/2016/NĐ-CP

Công văn 9139/BYT-TB-CT về dịch vụ công trực tuyến thực hiện NĐ 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế. Cụ thể: Quy định về trách nhiệm của các đơn vị thực hiện thủ tục hành chính và hướng dẫn sử dụng về các dịch vụ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về quản lý trang thiết bị y …