hệ thống thiết bị y tế

HỆ THỐNG TTBYT LÀ GÌ?

Căn cứ Nghị định số 36/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Căn cứ Nghi định 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế; Căn cứ Thông tư số 39/2016/TT-BYT  ngày 28/10/2016 của Bộ Y …