phân loại thiết bị y tế

NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Nghị định số 169/2018/NĐ – CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành ngày 31/12/2018 quy định về Nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế tại khoản 3 Điều 1 (sửa đổi Điều 4 Nghị định 36/2016/ NĐ- CP ) như sau: 1.    Nguyên tắc phân loại trang …

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI PHÂN LOẠI TTBYT

Bản phân loại trang thiết bị y tế (TTBYT) chứa đựng các thông tin của TTBYT về tên, chủng loại/model, hãng - nước sản xuất, hãng - nước chủ sở hữu là các thông tin quan trọng của TTBYT nhằm đối chiếu với các tài liệu hồ sơ khác khi tiến hành thông quan cũng như các thủ tục khác như đăng ký cấp số …